Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

Rząd przejada zaskórniaki (Fot. Scott Vickers)
Wypłacane są co miesiąc lub jednorazowo. Przyznają je uczelnie, ministerstwo, Unia, samorządy, firmy czy fundacje. Sprawdź, co zrobić, żeby zdobyć atrakcyjne stypendium
Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zdecydowaną większość przyznaje się na podstawie wniosku. Warto trzymać rękę na pulsie i pilnować terminów. A na co zwrócić uwagę?

Raz a dobrze

Od października br. zmienią się przepisy dotyczące wsparcia od ministra. Dotychczas ponad 1 tys. wybitnie uzdolnionych studentów z całej Polski dostawało co miesiąc (od października do lipca) 1,3 tys. zł. Teraz wsparcie w wysokości do 15 tys. zł będzie wypłacane jednorazowo, najpóźniej do 15 grudnia. Może na nie liczyć maksymalnie tysiąc osób.
Na te pieniądze mają szansę studenci, którzy szczególnie wyróżniają się w nauce, uzyskali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń klasyfikującą ich wśród 5 proc. najlepszych na danym kierunku, lub mają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym,

- publikacje naukowe w formie książki,

- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi czy naukowymi,

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,

- wystąpienia na konferencjach naukowych,

- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Wybitne osiągnięcia artystyczne to:

- nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym,

- wybitne dzieła artystyczne,

- udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim czy kulturalnym.

Za wybitne osiągnięcia sportowe uznano:

- udział w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata (także dla niepełnosprawnych),

- zajęcie co najmniej piątego miejsca w mistrzostwach Europy,

- akademickich mistrzostwach świata lub Europy,

- uniwersjadzie (również dla niepełnosprawnych).

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia studenci składają na uczelni. Każda uczelnia indywidualnie ustala datę dostarczenia dokumentów. Jeśli rektor pozytywnie zaopiniuje podanie, do 15 października przekaże je ministrowi. O szczegółowe procedury należy pytać na wydziale.

Diamentowa młodzież

Nowością już od br. akademickiego są tzw. Diamentowe Granty. Co roku najlepiej rokujący studenci będą otrzymywać od resortu nauki pieniądze na własne badania. Każdemu ze 100 nagrodzonych studentów przyznano w tym roku do 200 tys. zł na swój projekt badawczy, w tym minimum 2,5 tys. zł miesięcznie wynagrodzenia. W nadchodzącym roku akademickim resort ogłosi kolejny konkurs dla kolejnej setki młodych talentów. Szczegółów należy szukać na stronie www.nauka.gov.pl.

Pomoc na uczelni

Tam najłatwiej uzyskać wsparcie. Każda we własnym zakresie ustala wysokość stypendium i inne szczegółowe zasady. Jednak pewne reguły są dla wszystkich takie same. Identyczny jest katalog świadczeń: •  stypendium rektora dla najlepszych studentów,•  stypendium socjalne, •  stypendium dla osób niepełnosprawnych. Przyznawane są na okres do dziesięciu miesięcy. Jeśli ostatni rok studiów trwa jeden semestr, wtedy wsparcie można dostać maksymalnie na pięć miesięcy. Pieniądze wypłacane są co miesiąc. Studiujący na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
Dla uzdolnionych

O stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą się starać osoby z wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ten rodzaj wsparcia dostaje maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, dlatego o wsparcie można ubiegać się dopiero od drugiego roku studiów. Jest jednak wyjątek - pieniądze może dostać osoba, która w ciągu jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (dawnych licencjackich) zacznie studia drugiego stopnia (dawne uzupełniające magisterskie). Musi jednak spełniać pozostałe kryteria.

Stypendium rektora wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Przykładowo - na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w mijającym roku akademickim studenci większości wydziałów dostawali 597,91 zł, a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku - 500 lub 650 zł, w zależności od średniej ocen.

Na ciężkie czasy

Stypendium socjalne może dostać osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności lub w trudnej sytuacji materialnej. To rektor w porozumieniu z uczelnianym samorządem ustala konkretną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do wsparcia. Musi jednak zmieścić się w określonych ustawowo widełkach. W br. akademickim wynoszą one od 456,3 zł do 782,6 zł, ale od października możliwe są zmiany.

Warto wiedzieć! Student studiów stacjonarnych będący w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać większe stypendium socjalne, jeśli mieszka w domu studenckim lub innym obiekcie, gdyż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub bardzo utrudniał studiowanie. Zwiększone wsparcie można także otrzymać, mieszkając z niepracującym małżonkiem lub swoim dzieckiem.

Na jakie sumy można liczyć? Przykładowo - w mijającym roku akademickim studenci Uniwersytetu Szczecińskiego dostawali w zależności od dochodu na osobę w rodzinie od 200 do 500 zł. Uprawnieni do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości mogli liczyć na kwoty od 340 do 700 zł. Niepełnosprawni dostali 150, 200 lub 300 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Ponadto osoby, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, mogą liczyć na zapomogę. Przyznaje się ją maksymalnie dwa razy do roku. Maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi ustalono na 1 tys. zł.

Dla ścisłowców

Pokaźne wsparcie można uzyskać na tzw. kierunkach zamawianych, czyli niektórych studiach matematycznych, technicznych i przyrodniczych, które uznano za kluczowe dla naszej gospodarki. Najlepsi studenci dostają nawet 1 tys. miesięcznie. Stypendium na pierwszy rok studiów przyznaje się na podstawie ocen ze świadectwa maturalnego. Później decydują postępy w nauce. Szczegóły ustalają uczelnie, które wygrały konkursy o dofinansowanie. O zasady przyznawania pieniędzy najlepiej więc pytać w dziekanacie.

500 zł pomostówki

Od 2 lipca do 17 sierpnia br. można składać wnioski o stypendia pomostowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na wybranych czeka ok. 740 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez dziesięć miesięcy. Wsparcie przyznawane jest tegorocznym maturzystom ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców o niskich dochodach w rodzinie, którzy dostali się na studia dzienne, magisterskie lub dwustopniowe na dowolnej państwowej uczelni w Polsce. Ponadto należy spełnić jeden z czterech warunków:

- pochodzić z rodziny byłego pracownika Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PPGR),

- być uczestnikiem trzeciego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

- być wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka,

- mieć rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej. Stypendyści, którzy uzyskają dobre wyniki w nauce, mogą utrzymać to wsparcie w kolejnych latach.

Wnioski należy składać przez internet na stronie www.stypendia-pomostowe.pl . Tam można znaleźć także wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wsparcie oraz kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, które przyjmują te dokumenty już po złożeniu wniosku.

Wsparcie od Adenauera

W nadchodzącym roku akademickim startuje nowy program stypendialny Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Organizatorzy poszukują studentów, którzy ukończyli pierwszy rok, podczas studiów oraz na świadectwie maturalnym osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce, znają dobrze język niemiecki (poziom B1), mają obywatelstwo polskie i nie ukończyli 25 lat. Dodatkowo kandydaci powinni wykazywać zaangażowanie społeczno-polityczne (np. działać w organizacjach politycznych, kulturalnych czy kościelnych), identyfikować się z zasadami chrześcijańskiej demokracji i zadeklarować, że będą uczestniczyć w seminariach organizowanych przez FKA. Na zwycięzców konkursu czeka wsparcie w wysokości 1,2 tys. zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres kas@kas.pl lub pocztą na adres: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, ul. Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa. Aplikacja powinna zawierać CV i list motywacyjny po polsku i niemiecku, list polecający pracownika naukowego macierzystej uczelni, list polecający opiniujący osobowość kandydata (np. od byłego nauczyciela), kopię legitymacji studenckiej i zdjęcie. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni we wrześniu na rozmowę kwalifikacyjną. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kas.de/polen/pl w zakładce Stypendia Sur-Place.

Gdzie jeszcze szukać

Na pewno w internecie, np. na portalu mojestypendium.pl , studentnews.pl, perspektywy.pl .

Często uczelnie nie ograniczają się tylko do rozdzielania stypendiów ze środków państwowych, ale tworzą też własne programy. Warto również udać się do biura samorządu studenckiego.

Studentów wspierają także firmy. Na przykład Google dofinansowuje studentów z całego świata pracujących nad nowym oprogramowaniem. W tym roku nagrodził aż 1212 osób. Z kolei Optopol wspiera finansowo uzdolnionych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informacje o stypendiach od firm należy szukać na ich stronach internetowych. Od lat powodzeniem cieszy się program "Młodzi w Łodzi", w ramach którego wiele firm wspiera studentów trzeciego, czwartego i piątego roku. Więcej informacji znajduje się na stronie Mlodziwlodzi.pl .

Coraz częściej studenci otrzymują wsparcie samorządów. Warto zatem sprawdzać witryny gminy, powiatu czy województwa. Przykładowo olimpijczycy, którzy wybiorą studia na jednej z poznańskich uczelni, mogą otrzymać stypendium miasta Poznania w wysokości ponad 1 tys. zł miesięcznie (więcej: www.poznan.pl/studia ). Swoje programy stypendialne mają też niektóre fundacje. Przykładowo - od października br. do czerwca 2013 r. będą wypłacane stypendia programu "Agrafka Agory" realizowanego przez Fundację Agory i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wsparcie wynosi 380 zł miesięcznie. Można ubiegać się o nie za pośrednictwem lokalnych organizacji - np. fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez barier" czy stowarzyszenia Beskidzki Fundusz Stypendialny. Szczegółowa lista znajduje się na stronie www.filantropia.org.pl (zakładka Działalność -> Programy stypendialne i grantowe). Na stronach tych organizacji niebawem pojawią się szczegóły dotyczące składania wniosków.

O stypendia warto też pytać w europejskiej informacji dla młodzieży, czyli sieci Eurodesk wspieranej przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działa w niej ponad tysiąc organizacji, w tym ponad 70 w ramach Eurodesk Polska, którego biuro krajowe mieści się w Warszawie (tel. 22 622 66 70 lub 22 463 14 50). Z kolei na stronie www.eurodesk.pl znajdziemy listę regionalnych i lokalnych punktów Eurodesk Polska i wyszukiwarkę projektów - nie tylko stypendialnych, ale też np. wolontariatów.

http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,11982024,Stypendia_dla_studenta__czyli_o_jakie_pieniadze_moze.html
 
 
 

Komentarze

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.